ANTWOORD OP AL UW VRAGEN

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

- Wat doet De Hollandsche Pachtmeester voor u?

De Hollandsche Pachtmeester:

  • is het aanspreekpunt voor eigenaar, gebruiker, gemeenten, waterschappen en overige instanties;
  • regelt aanvragen WOZ-OZB bij de betreffende gemeenten;
  • voert persoonlijke jaarlijkse controle op de percelen grond uit;
  • maakt jaarlijks de pachtovereenkomsten op;
  • zoekt erkende agrariërs die de grond willen pachten van jaar tot jaar;
  • int de pachtpenningen;
  • zorgt voor het efficiënt opzetten en uitvoeren van de administratie;
- Wat als het jaar van verpachting voorbij is?

Indien er geen reden is om de grond te verkopen of de pacht op te zeggen wordt de grond wederom voor een jaar verpacht onder dezelfde condities en voorwaarden. Ook die overeenkomst is na dat jaar weer beëindigd zonder verplichtingen.

Wilt u de overeenkomst toch tussentijds opzeggen dan kan dat, echter u dient op te zeggen voor 30 september van het lopend  jaar, vooraf gaande aan de nieuwe verpachting. De verpachting stopt dan per 1 januari. De pachtcontracten worden immers afgesloten voor de periode van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

- Wat is een distelverordening?

In de verschillende provincies bestaande wettelijke verplichting tot het bestrijden van distels (m.n. de Akkerdistel)

- Welke rechten heeft een pachter?

De Hollandsche Pachtmeester brengt alleen pachtovereenkomsten tot stand als bedoeld in de artikelen 7:395 en 7:397 van het Burgerlijk Wetboek, de zogenaamde geliberaliseerde pachtovereenkomsten. In tegenstelling tot de oude Pachtwet heeft de pachter geen automatisch recht op verlening van de overeenkomst, in de plaatsstelling en voorkeursrecht tot koop. De Hollandsche Pachtmeester sluit de overeenkomsten af voor een jaar en na dat jaar is de overeenkomst zonder wederzijdse verplichtingen beëindigd. 

- Waarom dienen sloten te worden gebaggerd en geschoond?

Schone sloten en vaarten zijn belangrijk voor een goede doorstroming van het water. Afval in sloten, dichtbegroeide oevers of duikers die niet schoon zijn, zorgen voor verstopping. Dit kan leiden tot wateroverlast of juist tekort aan water. Het is ook belangrijk dat schouwwateren voldoen aan de juiste afmetingen (breedte en diepte) om het water goed te kunnen aan- en afvoeren. Een en ander is overigens wettelijk geregeld met sancties in verordeningen, bij het waterschap “de keur” genaamd. 

- Wie baggert en schoont de sloten?

De gebruiker van de grond, te weten de agrariër.

- Bemiddelt De Hollandsche Pachtmeester in aan- en verkoop van grond?

Nee, De Hollandsche Pachtmeester brengt alleen pachtovereenkomsten tot stand.

- Wat als ik De Hollandsche Pachtmeester niet machtig?

Dan wordt er geen melding gemaakt vrijstelling WOZ-OZB en is er geen vergoeding voor zakelijke lasten

- Welke waarde kan ik hanteren voor de grond t.b.v. de aangifte belasting jaar 2021?

De normen voor 2022 kunt u hier DOWNLOADEN